Stadgar

Stadgar för Torpgärdans Kabel-TV-förening

Torpgärdans Kabel-TV- förening i Boden

(Detta förslag till nya stadgar har godkänts på årsmötet den 6:e maj 2008 och 27:e Maj 2009)

§1 Med medlem i föreningen avses fastighetsägare med familj, som för fastigheten har erlagt medlemsavgift till föreningen. Endast en fastighet får omfattas av varje andel. Varje andelsägare i föreningen äger lika del i föreningen och innehar en röst. Den som efter fastighetsförvärv blir ny medlem efter att ha övertagit andel, ingår från tillträdesdagen med samma rättigheter och skyldigheter som andra delägare.

§2 Föreningens ändamål är att anlägga och driva en anläggning för kabel-TV. Föreningen ska verka för en hög driftsäkerhet och fortsatt utveckling av befintligt system.

§3 Vid överlåtelse av fastighet så följer abonnemanget och medlemskapet med fastigheten.

§4 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden första april till sista mars.

§5 Syftet med verksamheten är helt ideell och syftar till att sprida kunskap till medlemmarna genom televisionsmediet.

§6 Årsavgiften fastställs av årsmötet. Beslutet ska grunda sig på föreningens budget. Avgiften erläggs senast den sista maj. Vid sen inbetalning uttages förseningsavgift. Medlem som inte betalar inom föreskriven tid kopplas ur kabel-TV-nätet och får efter urkopplingen själv ombesörja sin tv-mottagning.

§7 Ny medlem i föreningen betalar inkopplingsavgift samt hela kostnaden från villan till kabel TV-nätets anslutningspunkt.

§8 Medlemmen ansvarar för kabel TV-nätet fram till tomtgränsen och ska se till så kablar eller apparatur inte förstörs. Distribution till andra anslutna fastigheter får ej heller förhindras.

§9 Föreningens styrelse ska utgöras av fem personer; ordförande, kassör, sekreterare samt två ledamöter. Årsmötet ska förutom dessa också utse två suppleanter, samt två revisorer. Ordförande väljs för ett år i taget. Övriga ledamöter väljs för en period av två år. Styrelsen är beslutsför med tre samtidigt närvarande ledamöter. Suppleant ersätter styrelseledamot i den ordning suppleanten valts vid årsmötet. Styrelsen äger rätt att använda föreningens disponibla medel för underhåll och eventuell kanalutbyggnad, samt uppgradering av anläggningen för att säkerställa driften.

§10 Årsmötet hålls varje år under maj månad. Kallelse ska delges medlemmarna senast tre veckor före årsmötet där också mötets dagordning ska preciseras. Bokslut samt bokföring och övriga handlingar ska vara revisor tillhanda senast en månad före årsmöte.

 1. Mötes öppnande.
 2. Mötes behöriga utlysande.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Upprättande av röstlängd.
 5. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet.
 6. Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
 7. Ev. föredragning av allmänna medlemsmötets protokollet.
 8. Föredragning av styrelsens årsberättelse inkluderande balans och resultaträkning.
 9. Godkännande av resultat- och balansräkning
 10. Behandling revisionsberättelse.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Ärenden vilka av styrelsen förelagts årsmötet.
 13. Beslut om arvoden.
 14. Förslag på budget för kommande år.
 15. Beslut om kabel-TV-avgift.
 16. Val av ordförande.
 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen
 18. Val av revisor och suppleant.
 19. Val av valberedning.
 20. Ärenden som väckts i enighet med §10
 21. Övriga ärenden som sammanträdet beslutar uppta till behandling.
 22. Avslutning

Beslut fattas enligt majoritetsprincipen.

§11 Om ytterligare medlemsmöte är motiverat så ska kallelse ske i enlighet med § 10.

§12 Eventuella ändringar av stadgarna kan beslutas vid årsmötet när minst ¾ av de närvarande medlemmarna ansluter sig till förslaget. Förslag till stadgeändring ska delges samtliga medlemmar senast i samband med kallelse till årsmötet.

§13 Föreningen upplöses med enkelt majoritetsbeslut. Beslut om upplösning ska ske minst sex månader före verkställandet. Eventuellt ekonomiskt överskott tilldelas medlemmarna med lika andel.

 

Kommentera